Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych

 

 • Policja i Straż Miejska na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi doprowadza osoby w celu wytrzeźwienia.
 • Osobom w stanie nietrzeźwości udziela się niezbędnej pomocy medycznej lub jeżeli wymaga tego stan zdrowia przewozi się do zakładu opieki zdrowotnej. Przewozu dokonują podmioty realizujące zadania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pogotowie ratunkowe.

 • Przebywać w nim będą osoby w stanie nietrzeźwości, które zgodnie z przepisami prawa:

 • znajdują się w okolicznościach zagrażających jej życiu lub zdrowiu

 • dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy

 • Doprowadzający osobę w stanie nietrzeźwości sporządza protokół doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.

 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby doprowadzonej do Pogotowia dane tej osoby niezwłocznie sprawdza i potwierdza doprowadzający.

 

Do Pogotowia nie będą przyjmowane osoby w przypadku, gdy :

 • brak jest objawów stanu nietrzeźwości

 • stan ich zdrowia według opinii lekarza lub felczera wymaga udzielenia świadczeń, których w Pogotowiu nie można udzielić lub które powinny być udzielone w zakładzie opieki zdrowotnej

 • Osoba upoważniona przez Kierownika Ośrodka, biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz objawy nietrzeźwości, podejmie taką decyzję na podstawie pisemnego wniosku członka najbliższej rodziny osoby doprowadzonej lub jej opiekuna prawnego

 • brak jest wolnych miejsc

 

Osoba doprowadzona do Pogotowia pozostaje tam, aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny.

Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych.

 

Po przyjęciu do Pogotowia zawiadamia się niezwłocznie:

 • w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy

 • w przypadku innych osób – na ich żądanie, wskazane przez inne osoby

 

O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Pogotowia osoby w stanie nietrzeźwości decyduje:

 • wypełnienie przesłanek doprowadzenia

 • stopień zawartości alkoholu w organizmie

 • opinia lekarza lub felczera Pogotowia

   

Podstawą przyjęcia osoby doprowadzonej do Pogotowia jest wynik badania na zawartość alkoholu w organizmie tej osoby wskazujący na stan nietrzeźwości.

Badanie przeprowadza się za zgodą osoby doprowadzonej do Pogotowia.

W przypadku braku zgody na przeprowadzenie badania, osobę doprowadzoną przyjmuje się do Pogotowia wyłącznie w przypadku występowania symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości, potwierdzonych pisemnie przez lekarza lub felczera Pogotowia.

Osoba doprowadzona do Pogotowia poddawana jest niezwłocznie badaniom lekarskim.

Osoba doprowadzona do Pogotowia może zostać poddana badaniu lekarskiemu, również w przypadku braku zgody na jego przeprowadzenie, jeżeli jej zachowanie wskazuje na to, że może ona zagrażać swojemu życiu lub zdrowiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, lub jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba udzielenie jej niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Osobie doprowadzonej do Pogotowia podaje się, jeżeli wymaga tego jej stan zdrowia, produkty lecznicze.

Osoba małoletnia doprowadzona do Pogotowia może być zwolniona, niezwłocznie po udzieleniu jej niezbędnych świadczeń zdrowotnych, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Prowadzenie ewidencji osób nietrzeźwych doprowadzonych do Pogotowia:

 • dla każdej osoby nietrzeźwej zakłada się kartę ewidencji

 • karta ewidencji jest warunkiem przyjęcia do Pogotowia

 • wydruk z badania zawartości alkoholu w organizmie stanowi załącznik do karty ewidencji

 

Osoba wyznaczona przez kierownika Ośrodka prowadzi księgę raportów w której sporządza notatkę z przebiegu dyżuru zmiany, z podaniem daty oraz imiennego składu zmiany.

Przedmioty od osób przyjętych do Pogotowia odbiera do depozytu opiekun zmiany w obecności osoby upoważnionej przez kierownika Ośrodka.

Wykaz odebranych przedmiotów jest sporządzony przez osobę przyjmującą depozytu potwierdzony własnoręcznym podpisem. Przy przedmiotach wartościowych określa się ich cechy indywidualne lub charakterystyczne, oraz podpis składa osoba doprowadzająca.

Przechowuje się depozyt w specjalnie zabezpieczonych pomieszczeniach oraz odpowiednich, imiennych, zapieczętowanych opakowaniach.

Przekazanie depozytu kolejnej zmianie następuje za pokwitowaniem.

O zastosowaniu lub zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer po konsultacji z kierownikiem Ośrodka lub osobie przez niego upoważnionej.

Niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego lekarz lub felczer podejmuje kontrolę stanu zdrowia osoby, w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni.

Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w karcie ewidencyjnej.

O zwolnieniu z Pogotowia osób do niej przyjętych decyduje kierownik Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez osobę zwalnianą na przeprowadzenie badania, zwalnia się ją na podstawie opinii lekarz lub felczera.

Osoby małoletnie po wytrzeźwieniu przekazuje się rodzicom lub opiekunom prawnym, a w razie ich nie zgłoszenia się, placówce interwencyjnej.

Przyjęte do depozytu przedmioty wydaje się za pokwitowaniem osobie zwalnianej.

W przypadku złożenia w depozycie napojów alkoholowych możliwość odebrania jest po 7 dniach, w razie nieodebrania po 14 dniach osoby wyznaczone przez kierownika Pogotowia niszczą napoje alkoholowe, sporządzają protokół i wpisują do karty ewidencji.

W przypadku zgonu osoby przybywającej w Pogotowiu zawiadamia się niezwłocznie właściwego prokuratora.

Czynności związane z przyjęciem kobiet do Pogotowia oraz bezpośredni opiekę nad nimi w czasie pobytu może sprawować wyłącznie żeński personel Pogotowia, z wyjątkiem sprawowania opieki medycznej.

Osobom przyjętym do Pogotowia można wydać na czas pobytu odzież zastępczą.

Wszystkie osoby przebywające w pogotowiu zostaną poinformowane przez pracowników pogotowia o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowane do podjęcia leczenia odwykowego lub kontaktu z placówkami leczenia uzależnień.

 

Kontakt

Suwałki, ul.Sportowa 24

(87) 566 34 19

(87) 563 00 83 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Telefon zaufania

Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie

797 670 059

Koszt połączenia jest zgodny z opłatą według taryfy Twojego operatora

Otrzymasz profesjonalną pomoc
anonimowo i dyskretnie
w formie życzliwej rozmowy.