REGULAMIN NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
OŚRODKA PROFILAKTYKI I WSPARCIA
DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, 
UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
W SUWAŁKACH.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, jest działem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych,

i Bezdomnych w Suwałkach.

 

1. Noclegownia funkcjonuje przez cały rok w godzinach od 18.00 do 9.00 rano

następnego dnia .

Od 9.00 do 18.00 Noclegownia jest zamknięta .

Osoby korzystające z Noclegowni przyjmowane są do godziny 21.30.

 

2. Na terenie noclegowni mogą przebywać osoby w stanie trzeźwości . Osoby pod

wpływem alkoholu po wstępnych badaniach lekarskich i na wniosek Policji

bezpośrednio będą kierowane do Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych

w Suwałkach .

 

3. Świetlica Noclegowni funkcjonuje od 7.00 do 19.00.

 

W okresie od 1 listopada do 31 marca w Świetlicy mogą przebywać osoby bezdomne

nie zakwaterowane w Noclegowni w godzinach od 19.00 do 9.00.

 

4. Zadaniem noclegowni jest zapewnienie schronienia dla osób :

 • bezdomnych

 • chwilowo pozbawionych schronienia

5. Noclegownia przeznaczona jest dla osób przebywających na terenie

Miasta Suwałki.

 

6. Pracą merytoryczną Noclegowni i Świetlicy Noclegowni kieruje Streetworker .

 

7. Bezpośredni nadzór nad Noclegownią i Świetlicą Noclegowni sprawuje Kierownik

Ośrodka i Koordynator zadania.

 

 

 1. PRAWO POBYTU

 

1. Prawo pobytu w Noclegowni oraz Świetlicy Noclegowni mają osoby bezdomne

przebywające na terenie Miasta Suwałki.

 

2. Osoba bezdomna zgłaszająca się do Noclegowni i Świetlicy Noclegowni zobowiązana

jest do okazania pracownikom Ośrodka dowodu tożsamości lub innego

dokumentu potwierdzającego tożsamość i udzielenia informacji dotyczących

jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia .

 

3. Warunkiem przyjęcia do Noclegowni jest zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu oraz podpisanie umowy kontraktowej.

 

4. O przyjęciu do Noclegowni decyduje Kierownik Ośrodka, a Świetlicy Noclegowni

dyżurny pracownik Ośrodka .

 

5. Do placówki nie są przyjmowane osoby :

-nieletnie,

- nie wyrażające woli współpracy,

- będące pod wpływem środków psychoaktywnych , lub osoby , które zostały

usunięte za ich nadużywanie i nie podjęły leczenia w tym kierunku ,

- upośledzone umysłowo , nie poruszające się o własnych siłach i wymagające

pomocy osób trzecich,

- wymagające długoterminowego leczenia

 

III. PRAWA OSOBY ZAKWATEROWANEJ W NOCLEGOWNI ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY NOCLEGOWNI

 

1. Na terenie Noclegowni mogą przebywać osoby ,które uzyskały zgodę Kierownika

bądź opiekuna pełniącego dyżur w Ośrodku.

 

2. Osoba zakwaterowana w Noclegowni jak również przebywająca w Świetlicy ma

prawo korzystać z : łazienki, kuchni ,urządzeń będących na wyposażeniu tj: -pralki ,

sprzętów gospodarstwa domowego.

Ciepła woda do kąpieli , mycia i prania będzie dostarczana tylko w godzinach:

6.00-9.00 i 18.00-21.00.3. Osobie przyjętej do Noclegowni zapewnia się: łóżko, ręcznik, pościel, ewentualnie

środki higieny osobistej, możliwość przygotowania we własnym zakresie ciepłego

napoju i posiłku, oraz odzież w miarę możliwości.

 

4. Korzystania z pomocy pracowników Terapeutów w rozwiązywaniu problemów

socjalno – bytowych, uczestniczenie w terapii indywidualnej, grupowej i zajęciowej.5. Podopieczny Noclegowni i Świetlicy Noclegowni ma prawo do składania skarg i

wniosków dotyczących działalności placówki do Kierownika Ośrodka.

 

6. Podopieczny ma prawo do opieki medycznej dyżurnego lekarza w Ośrodku,

oraz wsparcia duchowego. 

 

IV.OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA NOCLEGOWNI I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY NOCLEGOWNI

 

1. Każdy podopieczny zamieszkały w Noclegowni i Świetlicy Noclegowni winny

stosować się do zaleceń Kierownika Ośrodka, streetworkera , oraz opiekunów,

przyczyniać się do wytwarzania przyjaznej atmosfery zachowując samodyscyplinę .

 

2. Podopieczny Noclegowni i Świetlicy Noclegowni zobowiązany jest do:

 • poinformowania w czasie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego bezdomność

 • informowania o swoim stanie zdrowia

 • współpracy w opracowaniu planu wsparcia terapeutycznego mającego na celu rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej

 • realizowania programów mających na celu poprawę swojej sytuacji życiowej i bytowej

 • tworzenia najkorzystniejszych warunków współżycia mieszkańców noclegowni , w tym aktywnego uczestnictwa w samopomocy i pomocy wzajemnej

 

3. Podopieczni Noclegowni lub Świetlicy Noclegowni zobowiązani są :

 • przestrzegać przepisy porządkowe oraz wykonywać zadania określonego w grafiku dyżurów ustalonych przez Kierownika Ośrodka i streetworkera

 • informować o nieobecnościach w placówce przez czas dłuższy niż 24 godziny

 • informować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej i majątkowej, podjęciu pracy zarobkowej itp

 • informować o nieobecności w placówce przez czas dłuższy niż 24 godziny.

4. Każdorazowo, na żądanie pracownika poddanie się badaniu na zawartość

alkoholu w wydychanym powietrzu.

Osoby odmawiające poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu nie będą

przyjmowane do noclegowni.

 

5. Bezwzględny zakaz przyjmowania gości z zewnątrz, oraz samowolnego

dokonywania zmian przydzielonego miejsca do spania.

 

6 . Całkowity zakaz wchodzenia i przebywania w pomieszczeniach Pogotowia dla

Osób Nietrzeźwych w godzinach 9.00-18.00, oraz w czasie przyjmowania osób

doprowadzonych przez Policję.

7 . Każdorazowo klucze do pomieszczeń noclegowych są pobierane i zwracane

przed opuszczeniem noclegowni w miejscu do tego wyznaczonym (dyżurka

PON).

Zabrania się dorabiania kluczy do pomieszczeń sypialnianych .V. PRZEPISY PORZĄDKOWE 1. Na terenie Noclegowni i Świetlicy Noclegowni obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Wyjątek mogą stanowić osoby pracujące, które zgłaszają pracownikowi Noclegowni godzinę przyjścia i wyjścia. 1. Decyzję w sprawie wyboru miejsca do spania podejmuje pracownik Ośrodka kierując się wiekiem i stanem zdrowia osoby korzystającej z noclegu.

 

 1. W przypadku nieobecności w Noclegowni przez 2 kolejne noce bez usprawiedliwienia, osoba zostaje skreślona z listy podopiecznych Noclegowni. Wyjątkiem jest okres ochronny gdzie osoba bezdomna jest przeniesiona do Świetlicy Noclegowni. 1. Na terenie Noclegowni i Świetlicy Noclegowni obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • wnoszenia i picia alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia papierosów oraz gier hazardowych

 • zakłócania spokoju, wszczynania awantur i kłótni- wszelkie spory między osobami korzystającymi z w/w placówek należy rozstrzygać polubownie, bez użycia „siły fizycznej”, w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia osób lub mienia pracownik Ośrodka powiadamia Policję

 • używania w pokojach prywatnych grzałek, grzejników, otwartego ognia oraz wykonywania czynności stwarzających zagrożenie pożarowe - pod rygorem uchylenia decyzji przyznającej prawo pobytu

 • przechowywania w pokojach noclegowych żywność, żywność (tylko nadająca się do spożycia) można przechowywać w lodówce w kuchni Noclegowni , żywność przechowywana w lodówkach będąca prywatną własnością podlega cotygodniowym przeglądom, w obecności pracownika Ośrodka w celu usunięcia artykułów przeterminowanych i nieświeżych 1. Pracownicy Ośrodka mają prawo kontrolować zawartość wnoszonych na teren obiektów toreb, reklamówek,

 

 1. Na terenie Noclegowni można przechowywać tylko niezbędne rzeczy osobiste i odzież stosowną do pory roku. Pracownicy maja prawo usuwać nagromadzoną zbędną odzież, obuwie lub inne przedmioty.

 

 1. Osoby korzystające z Noclegowni zobowiązane są:

 • dbać o czystość i porządek na terenie obiektu i wokół niego, pokoje noclegowe utrzymują w czystości ich użytkownicy, a pomieszczenie wspólne ( korytarz, WC, kuchnia, łazienka) oraz teren wokół sprzątają wyznaczeni dyżurni zgodnie z grafikiem dyżurów ustalonym przez Kierownika Ośrodka

 • dbać o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, kulturę słowa i zachowania

 • szanować mienie oraz zgłaszać pracownikom zauważone usterki i zniszczenia. Za wyrządzoną szkodę osoba ponosi odpowiedzialność materialną

 • przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych

 1. Ośrodek ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty przechowywane i wnoszone na teren Ośrodka.

9. Każda osoba korzystająca z Noclegowni i Świetlicy musi podporządkować się

poleceniom pracownika Ośrodka w zakresie przestrzegania higieny, a w

przypadkach wątpliwych poddać się badaniom testowym na trzeźwość.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Osoba przebywająca w Noclegowni i Świetlicy Noclegowni jest zobowiązana do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

Rażące naruszenie regulaminu, pomimo zachęty i oferowanej pomocy ze strony personelu a w szczególności:

 • stosowanie przemocy fizycznej wobec współmieszkańców

 • zgłaszanie się do placówek w stanie nietrzeźwym

 • spożywanie alkoholu na terenie placówki lub w jej sąsiedztwie

 • odmawianie wykonania poleceń pracowników w zakresie przestrzegania higieny osobistej oraz nie przestrzeganie przepisów BHP

 • niszczenie sprzętu i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie Ośrodka

 • zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia

 • stwarzanie konieczności interwencji Policji będzie podstawą do natychmiastowego wydalenie z Noclegowni i Świetlicy Noclegowni przez Kierownika Ośrodka lub przez osobę do tego upoważnioną.

Wydalenie z Noclegowni może być podstawą do uchylenia przyznanych świadczeń pomocy. 

Niezależnie od przypadków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej prawo pobytu w Noclegowni i Świetlicy Noclegowni może zostać uchylone decyzją Kierownika Ośrodka .  

Kontakt

Suwałki, ul.Sportowa 24

(87) 566 34 19

Telefon zaufania

Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie

797 670 059

Koszt połączenia jest zgodny z opłatą według taryfy Twojego operatora

Otrzymasz profesjonalną pomoc
anonimowo i dyskretnie
w formie życzliwej rozmowy.

Punkt konsultacyjny

Porady prawne
wtorek 8:00 - 12:00

Porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie
środa 15:15 - 17:15
czwartek 15:30 - 17:30

Porady udzielane są bezpłatnie

Suwałki, ul. Noniewicza 91