REGULAMIN NOCLEGOWNI

DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

W SUWAŁKACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Noclegownia funkcjonuje cały rok przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 9.00 rano. Od 9.00 do 18.00 godziny noclegownia jest zamknięta. Osoby korzystające z Noclegowni przyjmowane są do godziny 21.30.

2. Na terenie noclegowni mogą przebywać osoby w stanie trzeźwości. Osoby pod wpływem alkoholu po wstępnych badaniach lekarskich na wniosek Policji lub Straży Miejskiej bezpośrednio będą kierowane do Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych w Suwałkach.

3. Do dyspozycji podopiecznych jest świetlica, która funkcjonuje w godzinach: od 7.00 do 19.00.

4. Zadaniem noclegowni jest zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn chwilowo pozbawionych schronienia.

 

 II. PRAWO POBYTU

1. Prawo pobytu w Noclegowni mają osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta Suwałki.

2. Osoba bezdomna zgłaszająca się do Noclegowni zobowiązana jest do okazania pracownikowi Ośrodka dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia.

3. Warunkiem przyjęcia do Noclegowni jest zapoznanie się z Regulaminem, oraz podpisanie oświadczenia o jego przestrzeganiu.

4. O przyjęciu do Noclegowni decyduje kierownik Ośrodka lub pracownik Ośrodka.

 

 III. PRAWO ODMOWY POBYTU

1. Do placówki nie są przyjmowane osoby :

 • nieletnie,
 • kobiety
 • nie wyrażające woli współpracy,
 • będące pod wpływem środków psychoaktywnych, lub osoby, które zostały usunięte za ich nadużywanie i nie podjęły leczenia w tym kierunku ,
 • upośledzone umysłowo, nie poruszające się o własnych siłach i wymagające pomocy osób trzecich,

 

IV. PRAWA OSOBY ZAKWATEROWANEJ W NOCLEGOWNI

1. Osoba zakwaterowana w Noclegowni ma prawo korzystać z : łazienki, kuchni, urządzeń będących na wyposażeniu tj: pralki, kuchenki, sprzętów gospodarstwa domowego.

2. Osobie przyjętej do Noclegowni zapewnia się: łóżko, ręcznik, pościel, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z prysznica, przygotowania we własnym zakresie ciepłego napoju i posiłku, oraz odzież w miarę możliwości.

3. Podopieczny Noclegowni ma prawo do składania skarg i wniosków dotyczących działalności placówki do Kierownika Ośrodka.

4. Korzystania z pomocy pracowników w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych, możliwość uczestniczenia w terapii grupowej i zajęciowej.

 

V. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA NOCLEGOWNI I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY NOCLEGOWNI

1. Każdy podopieczny przebywający w Noclegowni winny stosować się do zaleceń Kierownika i pracowników Ośrodka.

2. Podopieczny Noclegowni zobowiązany jest do:

 • poinformowania w czasie przeprowadzenia rozmowy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego bezdomność,
 • informowania o swoim stanie zdrowia,
 • tworzenia najkorzystniejszych warunków współżycia mieszkańców noclegowni,
 • przestrzegać przepisy porządkowe,
 • informować o nieobecnościach w placówce przez czas dłuższy niż 24 godziny,
 • informować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej i majątkowej, podjęciu pracy zarobkowej itp,

3. Każdorazowo, na żądanie pracownika poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, osoby odmawiające badania nie będą przyjmowane do noclegowni.

4. Bezwzględny zakaz przyjmowania gości z zewnątrz, oraz samowolnego dokonywania zmian przydzielonego miejsca do spania.

5. Całkowity zakaz wchodzenia i przebywania w pomieszczeniach Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych w godzinach 9.00-18.00, oraz w czasie przyjmowania osób doprowadzonych przez Policję lub Straż Miejską.

 

VI. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na terenie Noclegowni obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Wyjątek mogą stanowić osoby pracujące, które zgłaszają pracownikowi godzinę przyjścia i wyjścia. 

2. W Noclegowni obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • wnoszenia i picia alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia papierosów oraz gier hazardowych,
 • zakłócania spokoju, wszczynania awantur i kłótni, wszelkie spory między osobami korzystającymi z placówki należy rozstrzygać polubownie, bez użycia siły fizycznej, w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia osób lub mienia pracownik Ośrodka powiadamia Policję,
 • używania w pokojach prywatnych grzałek, grzejników, otwartego ognia oraz wykonywania czynności stwarzających zagrożenie pożarowe - pod rygorem usunięcia z Noclegowni,
 • przechowywania w pokojach noclegowych żywności,
 • żywność przechowywana w lodówkach będąca prywatną własnością podlega cotygodniowym przeglądom w obecności pracownika Ośrodka celem usunięcia artykułów przeterminowanych i nieświeżych,
 • przechowywania rzeczy wartościowych,

3. Pracownicy Ośrodka mają prawo kontrolować zawartość wnoszonych na teren obiektów toreb, reklamówek.

4. Na terenie Noclegowni można przechowywać tylko niezbędne rzeczy osobiste i odzież stosowną do pory roku. Pracownicy maja prawo usuwać nagromadzoną zbędną odzież, obuwie lub inne przedmioty.

5. Pracownicy Ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty przechowywane i wnoszone na teren Ośrodka.

6. Osoba bezdomna może być relegowana z Noclegowni z powodu:

 • nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
 • dewastowania sprzętów i wyposażenia obiektu,
 • agresywnego zachowania się w stosunku do pozostałych podopiecznych lub personelu,
 • odmowy kąpieli, odwszawiania lub wymiany odzieży w sytuacjach uzasadnionych,
 • zakłócania ciszy nocnej,
 • palenia tytoniu i picia alkoholu w placówce,
 • korzystania z własnych urządzeń elektrycznych,
 • kradzieży na trenie Ośrodka,
 • odmowy poddania się badaniu poziomu alkoholu we krwi.

 

VII. ZAKAZ KORZYSTANIA Z NOCLEGOWNI

1. Z osobami, które złamały zasady regulaminu po raz pierwszy lub z niewielką szkodliwością dla otoczenia i siebie –zostaną przeprowadzone rozmowy ostrzegawcze, oraz nałożone dodatkowe prace na rzecz Noclegowni.

2. 1 miesiąc dla osoby, która mimo upomnień nadal nie przestrzega zasad regulaminu.

3. od 2 - 6 miesięcy i dłużej w przypadku osób, które notorycznie łamią zasady regulaminu lub są szczególnie agresywne, narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 

 

Kontakt

Suwałki, ul.Sportowa 24

(87) 566 34 19

(87) 563 00 83 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Telefon zaufania

Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie

797 670 059

Koszt połączenia jest zgodny z opłatą według taryfy Twojego operatora

Otrzymasz profesjonalną pomoc
anonimowo i dyskretnie
w formie życzliwej rozmowy.